Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών προνηπίων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών ενημερώνονται άμεσα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά, αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς/ κηδεμόνες των νεοεισαχθέντων μαθητών  του 6ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ερμούπολης, όπως προέκυψαν από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις  6/5/2022, να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή 13/5 στο σχολείο προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητής

– Βιβλιάριο Υγείας

– Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ (όπου υπάρχει)

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση παρακαλούμε όπως κλείσετε ραντεβού στο εξής τηλέφωνο: 2281082993.

                                                                                                               ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Ενημέρωση για τη διαδικασία της κλήρωσης στα Πειραματικά   Σχολεία  2022

Α. Ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πειραματικά σχολεία

 Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4692/2020, της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144). ΑΔΑ:Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό στοιχεία 23640/Δ6/02-03- 2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας

«Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 983).

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι μαθητές/τριες εισάγονται στα Πειραματικά Σχολεία με Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση η οποία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα Πειραματικό Σχολείο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

 

Όργανο διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

Με Υπουργική απόφαση και εισήγηση της ΔΕΠΠΣ ορίζεται η Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή της κλήρωσης. Η Επιτροπή Κλήρωσης είναι τριμελής και αποτελείται από

  • τον Πρόεδρο, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.
  • εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
  • εκπρόσωπο του  Ινστιτούτου   Τεχνολογίας   Υπολογιστών   και   Εκδόσεων   (Ι.Τ.Υ.Ε.)   – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η συμβολαιογράφος η οποία παρίσταται στην κλήρωση καθώς και η γραμματέας της Επιτροπής.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία της εφαρμογής του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο.

 

Πριν την Ηλεκτρονική Κλήρωση

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις 31/3/2022 οι Διευθυντές/ντριες των οικείων σχολικών μονάδων απέκτησαν πρόσβαση στην πλατφόρμα των αιτήσεων προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο των καταστάσεων των υποψηφίων, κυρίως ως προς την υπαγωγή των υποψηφίων σε μια από τις κάτωθι ειδικές κατηγορίες:

α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος

 

β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και

γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή στην περίπτωση μη συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ., των Διευθυντών/ντριών των οικείων σχολικών μονάδων, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου ο τελικός πίνακας των υποψηφίων, με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου, το την Παρασκευή 15/4/2022, λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

 

Διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης                                                                             

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στις 16:30. Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης ertnews.gr , καθώς και από το κανάλι YouTube https://youtu.be/JOKq03VxfEo και τη σελίδα Facebook https://www.facebook.com/MinEduGR του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θα προσκληθούν να την παρακολουθήσουν οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πειραματικών Σχολείων οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Σχολείων.

Η Ηλεκτρονική Κλήρωση διενεργείται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 1η Φάση

«Αγόρι ή Κορίτσι»

Στις περιπτώσεις σχολείων που ο αριθμός των υποψηφίων γενικής κατηγορίας είναι περιττός, το φύλο («αγόρι» ή «κορίτσι») στο οποίο θα αποδοθεί η επιπλέον θέση καθορίζεται με κλήρωση μέσω του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας.

2η Φάση

«Πανελλαδική κατάταξη»

Σε αυτή τη φάση της κλήρωσης αποδίδεται ένας μοναδικός τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο/α για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.Πει.Σ). ο οποίος συνδέεται με τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή. Αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κληρωτίδας είναι ένα πίνακας που περιέχει δυο στήλες η μια με τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή που αποδόθηκε κατά την οριστική υποβολή της αίτησης και η δεύτερη με τον Α.Π.Πει.Σ. που αποδόθηκε κατά την διαδικασία της κλήρωσης από την ηλεκτρονική κληρωτίδα. Ο παραπάνω πίνακας δημοσιοποιείται άμεσα στην διαζώσης παρουσίαση της κλήρωσης από κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., παράλληλα αποθηκεύεται με τη μορφή αρχείου xls και pdf, παραδίδεται στον/στην Πρόεδρο της επιτροπής κλήρωσης και υπογράφεται ψηφιακά από αυτόν/ή. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επισυνάπτεται στο Πρακτικό που συντάσσει η Επιτροπή Κλήρωσης το οποίο υποβάλλεται, μετά το πέρας της διαδικασίας, στην Δ.Ε.Π.Π.Σ., στο Ι.Ε.Π. , στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο που παρίσταται και στο αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών σχολείων.

 

3η Φάση

«Κατάταξη στο Πειραματικό Σχολείο Ενδιαφέροντος»

Σε αυτή τη φάση της κλήρωσης γίνεται η κατάταξη των υποψηφίων μαθητών/τριών για το συγκεκριμένο Πειραματικό Σχολείο για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εισαχθούν. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα μόνο για ένα Πειραματικό Σχολείο. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

  1. το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο: Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).Στη περίπτωση που ο παραπάνω αριθμός είναι περιττός λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της 1ης φάσης της κλήρωσης
  2. το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:

α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφ’ όσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γενικής Κατηγορίας στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής ή φοιτά ήδη στο συνδεδεμένο σχολείο της προηγούμενης βαθμίδας (Ε.Κ.(α))

β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (Ε.Κ.(β)) και

γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. (Ε.Κ.(γ)).

  • oι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Α.Π.Πει.Σ. ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας Ε.Κ.(α), έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας Ε.Κ.(β), εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας Ε.Κ.(γ), εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις τότε αυτές επιστρέφουν στη Γ.Κ.. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα οποιεσδήποτε προκύπτουσες νέες περιπτώσεις της κατηγορίας Ε.Κ.(α).

 

Οι προκύπτοντες αριθμοί των περιπτώσεων (i) και (ii) στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο, στην περίπτωση που κατά τη στρογγυλοποίηση προκύπτει ο αριθμός 5 ως πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε η στρογγυλοποίηση στην περίπτωση (i) γίνεται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο και στην περίπτωση (ii) στον μεγαλύτερο πλησιέστερο ακέραιο.

 

Τα αποτελέσματα της 3ης φάσης δημοσιοποιούνται άμεσα στην δια ζώσης παρουσίαση της κλήρωσης από το κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης ertnews.gr , καθώς και από το κανάλι YouTube https://youtu.be/JOKq03VxfEo και τη σελίδα Facebook https://www.facebook.com/MinEduGR του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά

 

Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό- Γυμνάσιο-Λύκειο).

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλονται στον διαχειριστή της πλατφόρμας των αιτήσεων τα αρχεία με τα αποτελέσματα της 2ης και 3ης φάσης της κλήρωσης προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά η πλατφόρμα.

 

Μετά την ενημέρωση της πλατφόρμας οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών/μαθητριών θα ενημερωθούν για την επιτυχία του/της υποψηφίου/φίας μαθητή/τριας με SMS που θα τους αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

 

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των οικείων ΠΕΙ.Σ. εξαγάγουν από την εφαρμογή:

Ι) το αρχείο που περιέχει όλους τους συμμετέχοντες στην κλήρωση για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ταξινομημένους με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.Πει.Σ., χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην κλήρωση. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένο κατά αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.Πει.Σ..

ΙΙ) τον πίνακα με τους εισακτέους, επιλαχόντες/επιλαχούσες της οικείας σχολικής μονάδας, τον επικυρώνει με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 της ενότητας Α1 του Κεφαλαίου Α΄ της ΥΑ με στοιχεία 28270/Δ6/14-03-2022 (Β΄1144) ΑΔΑ:Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54 και τον γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Μετά την Κλήρωση

Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.

 

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών ανά Πειραματικό Σχολείο η εφαρμογή ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, προκείμενου να εγγραφούν οι επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στο οικείο Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας δεν επιθυμεί το παιδί του να φοιτήσει στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για την μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023.

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. και της εισαγωγικής εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για το σχολικό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο εκάστοτε ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.. Σε αυτή την κλήρωση δεν μπορεί να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε πειραματικό σχολείο.

                                                        ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ

Οι γονείς/κηδεμόνες αφού ενημερωθούν από τον παρακάτω αναρτημένο προσωρινό πίνακα και εφόσον διαπιστώσουν κάποιο λάθος (επισημαίνεται ότι πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία) ενημερώνουν τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και τη διόρθωση που επιθυμούν (τηλ. 22810- 82993).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24 Μαρτίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν σχετικές δράσεις στα τμήματα χωρίς την παρουσία γονέων. Οι αφίξεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ενώ η αποχώρηση των παιδιών θα γίνει για όλα τα τμήματα στις 10π.μ. Τα παιδιά δε θα έχουν πρωινό μαζί τους. Το Ολοήμερο Τμήμα δε θα λειτουργήσει εκείνη την ημέρα.

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kaimathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia 

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022 2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και Α΄ τάξη Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Προτύπων Σχολείων, οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης βαθμίδας. Στην περίπτωση που στην Α΄ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. καθώς και τη μεταξύ τους διασύνδεση:

https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899 .

Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμούν.

Απόφαση Δ/ντή για χωρισμό ορίων της περιφέρειας  των Πειραματικών 4ου ΔΣ και του 6ου Νγείου Ερμούπολης σε όμορα σχολεία

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022- 2023

Εν αναμονή της εγκυκλίου για τις εγγραφές των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022- 2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι γονείς που τα παιδιά τους θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο καλούνται να κάνουν κανονικά την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο το οποίο ανήκουν από τη 1 έως τις 20 Μαρτίου ακολουθώντας τα βήματα που έχουν ανακοινωθεί από τις εκάστοτε Διευθύνσεις. Από εκεί και πέρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα εγγραφών για τα Πειραματικά Σχολεία (θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση) και επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει σε ένα από αυτά, θα πρέπει να προβούν και στη δήλωση αίτησης εγγραφής στην αντίστοιχη πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί. Τα παιδιά που θα φοιτήσουν σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης. Όταν ένα παιδί κληρωθεί για να φοιτήσει στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ειδοποιείται αυτόματα το Νηπιαγωγείο της πρώτης εγγραφής του. Παρόλα αυτά, ακόμη και σε περίπτωση που κληρωθεί και τελικά δεν επιθυμεί να φοιτήσει σε αυτό, ο γονέας/ κηδεμόνας δύναται να κάνει αίτηση άρνησης θέσης. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ”

Ανακοινώνεται η δημιουργία Ομίλου “Εκπαιδευτικής Ρομποτικής” στο 6ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ερμούπολης με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τις Χατζημιχαηλίδου Βαρβάρα και Σαγκινέτου Ευγενία.

‘Οπως ορίζεται στο άρθρο 12 του νόμου (ν.4692/2020) για τη λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων οι “Εκπαιδευτικοί Όμιλοι” αποτελούν έναν μεταξύ των πολλών σκοπών των Πειραματικών Σχολείων και θεσμοθετήθηκαν με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών τόσο των Πειραματικών Σχολείων  όσο και των άλλων δημόσιων σχολείων (Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας – 2020). Η παρακολούθηση των μαθητών/τριών είναι  χωρίς οικονομική επιβάρυνση, καθώς είναι οργανικό κομμάτι του δημόσιου σχολείου. Επιπλέον, ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία της λειτουργίας των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου. Γι’ αυτό καθίσταται σημαντική κι απαραίτητη η συμμετοχή μαθητών/τριών κι από άλλα Σχολεία. Το κάλεσμα για τον όμιλο  αφορά  όλα τα Νηπιαγωγεία της Σύρου.

Αιτήσεις παρακολούθησης υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/nU3SmcdF9ZKFLMvZ7 από τους γονείς και κηδεμόνες  των παιδιών έως και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που θα μπορούν να λάβουν μέρος στον Όμιλο είναι δώδεκα (12). Εάν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον απαιτούμενο αριθμό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση το πρωί της Δευτέρας 21 Φεβρουαρίου.

Η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Ομίλου  θα ξεκινήσει  την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί  με το πέρας του διδακτικού έτους. Το ωράριο λειτουργίας του ομίλου θα είναι κάθε Τρίτη από τις 13:30 έως τις 15:00. Ο χώρος υλοποίησής του θα είναι η αίθουσα διδασκαλίας του 2ου πρωινού τμήματος.

Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε εκπαιδευόμενος/η αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο, και εφόσον δεν υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών (8 απουσίες ετησίως), λαμβάνει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

                            Από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων


Ανακοίνωση Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος